S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodu www.ciapkyslitovky.sk

1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou
Speedmedia, s.r.o., so sídlom Kollárova 1320, Kúty 908 01, IČO: 44 628 323, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 23376/T


1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a
objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok
majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.


1.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej
objednávky
- identifikačné údaje kupujúceho
- cena a spôsob platby za tovar,
- miesto a spôsob dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy
bude kupujúcemu potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.


1.4 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami.
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v
e-shope.
K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy


2.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných
požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho  plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.
Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to buď telefonicky
Ak zákazník posiela odstúpenie od zmluvy emailovou poštou, alebo listom, je nutné uviesť číslo objednávky na ktorú sa storno vzťahuje.
Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.


2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho.
Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Speedmedia s.r.o., Železničiarska 838, Kúty, 908 01 - budova ŽSR, 5. podlažie v priebehu 14
dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený.
V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru
súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.


2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím
zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.
Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe.


2.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:
-ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká, mikiny či iný textil a doplnky s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníkaeda kupujúceho.
Napríklad obsahoval fotografie kupujúceho, alebo bol špecifický pre tieto potreby upravený.


3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
3.1 Spôsob dodania tovaru je
- prostredníctvom Slovenskej pošty
- prostredníctvom Českej pošty
- osobný odber na prevádzke v Kútoch na adrese:

Speedmedia s.r.o., Železničiarska 838, Kúty -5. poschodie
pracovný čas 7:00 - 15:00
3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.
3.3 Cena balného a dopravy v rámci územia SR je:
a
dobierku 3,50€
b
platbou na dobierku 4.20€
c
d
3.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.
3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do
piatich pracovných dní.
3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru.

Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v
objednávke kupujúceho.
3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.
3.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.
3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru daňový doklad, ktorý zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.
Predávajúci má právo odoslať daňový doklad k objednávke po prevzatí kupujúcim prostredníctvom elektronického daňového dokladu na email uvedený v objednávke.

4. Platobné podmienky
4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné vrátane DPH.
Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.
4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:
- bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho
- službou platobnej brány Barion
- dobierkou
- hotovostnou platbou pri osobnom odbere
4.3 Platbu bankovým prevodom je potrebné uskutočniť do troch
Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do dvadsať jedna
4.4 Platbu platobným systémom Barion je nutné uhradiť platobnou kartou.

Po prijatí platby na náš účet Barion, bude objednávka zmenená do statusu
vybavovania objednávky.

5. Ďalšie zmluvné podmienky
5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného
odkladu mu vrátiť vopred zaplatenú cenu za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na
objednanie tovaru.
5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

6. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie
6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať
a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru
kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom
poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo
dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:
1. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom
2. Poslať reklamovaný tovar na adresu: Speedmedia s.r.o., P.O.BOX 6, Kúty, 908 02
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
6.4 Odstrániteľné poškodenie:
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez
zbytočného odkladu odstrániť.
6.4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť poškodenia.
6.4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci
alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny
6.5 Neodstrániteľné poškodenie:
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu
veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť
primeranú zľavu z ceny veci.
6.6 Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo
má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.
6.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby
nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
6.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba
uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

7. Alternatívne riešenie sporov
7.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov
7.2 ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk.
7.3 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
7.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
7.5 Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou.
7.6 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
7.7 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
7.8 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.
8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným
motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu.

V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti
mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.


8.3 Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia
8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných
podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ciapkysiltovky.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa
spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
8.5 Produkty v internetovom obchode sú vyrábané na objednávku od kupujúceho.
8.6 Vyhotovenie produktu sa nemusí úplne zhodovať s vyobrazením /malé veľkosti, prípadne nadrozmerné veľkosti/
8.7 Produkty sú prevažne z návrhov kupujúcich, ktorý súhlasili so zverejnením produktov na ďalší predaj
8.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné problémy spojené s nosením rôznych vyhotovení produktov, kupujúci tieto produkty nosí na vlastnú
zodpovednosť


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 16.1.2019

OTdiYzYzM